ธิดา

          ธิดา ยืมมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า ธีตา แปลว่า ผู้ดูดนม ผู้ดื่มนม หมายถึง ลูกสาว. ภาษาไทยใช้คำว่า ธิดา ในความหมายเดียวกัน เมื่อใช้เป็นภาษาทางการและภาษาสุภาพ ธิดา มักใช้คู่กับ บุตร เช่น บุตรและธิดาของนักธุรกิจใหญ่ผู้นี้ล้วนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ. เมื่อเป็นราชาศัพท์ใช้ว่า พระราชธิดา คู่กับ พระราชโอรส เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี (อ่านว่า พฺระ-นาง-เจ้า-สุ-วัด-ทะ -นา  พระ-วอ-ระ -ราช-ชะ -เท-วี) นอกจากนี้ คำว่า ธิดา ยังมีอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง หญิงงามที่ชนะการประกวดในเวทีความงาม เช่น ธิดากาชาด  ธิดาโดม  ธิดาชาวไร่  ธิดาลำไย  ธิดาช้าง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.