นันทนาการ

          คำว่า นันทนาการ (อ่านว่า นัน-ทะ-นา-กาน) ประกอบด้วยคำว่า นันทน (อ่านว่า นัน-ทะ-นะ) แปลว่า เพลิดเพลินใจ  กับคำว่า อาการ  คำว่า นันทนาการ จึงแปลว่า อาการที่เพลิดเพลินใจ เป็นศัพท์บัญญัติสำหรับคำภาษาอังกฤษว่า recreation (อ่านว่า เร็ก-คฺริ-เอ-ชั่น)   ซึ่งหมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจ    เดิมคำว่า recreation มีผู้ใช้ว่า สันทนาการแต่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถานเห็นว่า คำว่า นันทนาการ มีความหมาย ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า recreation มากกว่า จึงบัญญัติให้ใช้คำ นันทนาการ แทน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.