นานาชาติ

          คำว่า นานาชาติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  international   ในภาษาอังกฤษ international ใช้เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึงเกี่ยวข้องกับสองชาติหรือมากกว่าสองชาติขึ้นไป.  ในภาษาไทย คำว่า นานาชาติ ความหมายหนึ่งหมายถึง หลายชาติ หลายประเทศ เช่น อาหารไทยเป็นที่นิยมของนานาชาตินานาชาติเร่งส่งอาหารและบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยประเทศที่ประสบภัยแผ่นดินไหว.  นานาชาติ อาจใช้ขยายคำอื่น เช่น โรงเรียนนานาชาติ ระดับนานาชาติ. โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนชาติต่าง ๆ มาเรียนรวมกัน มักสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น พอสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ เขาก็สมัครไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทันที. ระดับนานาชาติ หมายถึง ระดับสูงซึ่งหลายประเทศให้การยอมรับ มีนัยความหมายว่าสูงกว่าระดับชาติ เช่น นับเป็นเกียรติอย่างมากที่ผู้สร้างภาพยนตร์คนไทยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ. การจัดการประชุมระดับนานาชาติในประเทศไทยทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.