นานา

          นานา เป็นคำภาษาบาลี แปลว่า ต่าง ๆ หลาย ๆ อย่าง เช่น

          นานาจิตตัง หมายถึง ต่างจิตต่างใจ ความเห็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป

          นานาประการ หรือ นานาชนิด หมายถึง ประการต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ หลาย ๆ ประการ หลาย ๆ ชนิด

          นานา แม้จะเป็นคำที่มีเสียงซ้ำ แต่ไม่ใช่คำซ้ำ ฉะนั้นจึงไม่เขียนด้วยไม้ยมก   นานา อาจใช้คู่กับ ต่าง ๆ เป็น ต่าง ๆ นานา.     ต่าง ๆ เป็นคำซ้ำ จึงเขียนด้วยไม้ยมก แต่ นานา ไม่ใช่คำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกไม่ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.