นำ

          นำ ที่เป็นคำกริยามี ๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง  ไปข้างหน้า ออกหน้า เช่น เดินนําขบวน รถนําเสด็จ วิ่งนําหน้า. ความหมายที่ ๒ หมายถึง เริ่มต้นโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทําตาม เช่น นําสวด นักร้องนำ. และความหมายที่ ๓ หมายถึง พาไปโดยมีการควบคุมดูแล เช่น นำทัพ นำเที่ยว นํานักเรียนไปออกค่าย.

          คำว่า นำ เมื่อใช้เป็นคำประสมว่า ผู้นำ หมายถึง หัวหน้า เช่น ผู้นำประเทศ ผู้นำการประท้วง ผู้นำการปฏิวัติ ผู้นำพรรค. แกนนำ หมายถึง ผู้เป็นหลักในหมู่คณะเพื่อกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แกนนำสหภาพแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ.

          นำ ใช้เป็นคำสุภาพแทนคำว่า เอา เมื่อใช้พูดกับผู้ใหญ่หรือใช้ในภาษาราชการ เช่น เอาน้องไปหาหมอ ควรใช้ว่า นำน้องไปพบแพทย์  เอาของมาฝาก ควรใช้ว่า นำของมาฝาก เอาเพื่อนมาช่วยงาน  ควรใช้ว่า นำเพื่อนมาช่วยงาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.