น้ำที่ไม่ใช่น้ำ

          คำที่ขึ้นด้วย น้ำ แต่ไม่ได้หมายถึงน้ำที่เป็นของเหลว มีใช้ในภาษาไทยหลายคำ  บางคำประสมกับคำนาม เช่น  น้ำใจ  หมายถึงความจริงใจ. ถ้าใช้ว่า น้ำหนึ่งใจเดียว หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.  น้ำมือ หมายถึงรสมือ หรือความสามารถในการทำ. น้ำหน้า  หมายถึงหน้า ใช้ในความหมายรังเกียจ ดูหมิ่น หรือแดกดัน เช่น ชังน้ำหน้า เกลียดน้ำหน้า สมน้ำหน้า. น้ำคำ หมายถึงถ้อยคำสำนวน. น้ำพักน้ำแรง  หมายถึงแรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง. น้ำนวล  หมายถึงความผุดผ่องของผิวเนื้อ มักใช้ว่า มีน้ำมีนวล เป็นน้ำเป็นนวล. บางคำประสมกับคำกริยา เช่น น้ำอดน้ำทน  หมายถึง ความอดทน. น้ำไว  หมายถึงแสงของเพชรหรือพลอยที่พุ่งแวววาวออกมาเมื่อถูกแสงไฟหรือแสงอาทิตย์  เพชรที่มีแสงแวววาวที่สุด เรียกว่า เพชรน้ำหนึ่ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.