บรรทัด

          บรรทัด แปลว่า ข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นแถว  เช่น  ข้อความบรรทัดที่ ๕ มีคำผิด.  ใช้เป็นลักษณนามของข้อความที่เขียนก็ได้ เช่น  ครูให้เขียนเรียงความความยาว  ๒๐ บรรทัด.   กระดาษที่ตีเส้นขนานกัน ห่างกันประมาณ ๑ เซนติเมตร ตลอดหน้าเพื่อให้เป็นแนวสำหรับการเขียน เรียกว่า เส้นบรรทัด.   ถ้าเขียนตัวหนังสือเต็มช่วงระหว่างบรรทัด  เรียกว่า เขียนเต็มบรรทัด.   ถ้าให้ตัวหนังสือสูงเพียงครึ่งหนึ่งของช่วงระหว่างบรรทัด  เรียกว่า เขียนครึ่งบรรทัด. และเรียกแผ่นไม้แบนยาว หรือวัสดุอื่นที่ทำให้เป็นแผ่นแบนยาว  มีขีดบอกความยาว   ใช้สำหรับเป็นเครื่องช่วยในการขีดเส้นตรง  หรือใช้วัดความยาว  ว่า  ไม้บรรทัด. นอกจากนี้  ยังใช้เปรียบคนที่มีความเที่ยงตรง ว่า  ตรงเป็นไม้บรรทัด  เช่น  หัวหน้าเราเป็นคนตรงมาก  ตรงเป็นไม้บรรทัดทีเดียว  ใครมาพลิกแพลงทำอะไรไม่ถูกระเบียบเป็นโดนเอ็ดไม่ไว้หน้าเลย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.