บรรเทา

          บรรเทา  มาจากคำภาษาเขมรว่า  บนฺเทา (อ่านว่า บ็อน-โตว) แปลว่า ทำให้ออกไป ขับออกไป.  ในภาษาไทย บรรเทา แปลว่า ทุเลา  ทำให้ทุเลา ผ่อนคลาย ทำให้ผ่อนคลาย เช่น คนไข้เจ็บปวดทรมานมาก แพทย์จึงต้องฉีดยาเพื่อทำให้อาการเจ็บปวดของเขาบรรเทาลง.   กองบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ช่วยให้ผู้ที่มีทุกข์ผ่อนคลายลง อย่างผู้ที่บ้านถูกน้ำท่วมเป็นต้น.  บรรเทา แปลว่า  เบาบางหรือทำให้เบาบาง   เช่น    เราตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความรุนแรงของภัยที่เกิดแก่สาธารณชน   ทำให้สาธารณภัยนั้นเบาบางลง.   แปลว่า ลดลง ทำให้คลาย หรือ ทำให้ลดลง  เช่น   ผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ พากันไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย ทำให้ความเดือดร้อนเบาบางลงไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.