บริจาค

          ปริจจาคะ (อ่านว่า ปะ-ริด-จา-คะ) หรือ บริจาค เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๓ หมายถึงการสละสิ่งที่สละได้ยากให้แก่ผู้อื่น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สละความสุขสำราญส่วนพระองค์เพื่อราษฎรอย่างที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้. แม้จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ก็ยังทรงสละความสุขสำราญส่วนพระองค์ทั้งหมดทรงงานเพื่อความสุขของราษฎรอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย.  ทรงสละที่ประทับส่วนพระองค์ในสวนจิตรลดาให้เป็นสถานที่ทดลองทำกิจกรรมต่าง ๆ. การบริจาคเพื่อราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมิได้จำกัดวงอยู่แต่เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเท่านั้น แม้ชนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นและผู้มีเชื้อสายเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ก็ทรงดูแลให้มีการพัฒนาอย่างทัดเทียมกัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.