บริวาร

          บริวาร มาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่า ปริวาร (อ่านว่า ปะ-ริ-วา-ระ) แปลว่า สิ่งที่ปกคลุมอยู่โดยรอบ  ในภาษาไทยใช้คำว่า บริวาร หมายถึง สิ่งประกอบ เครื่องประกอบ เช่น ข้าพเจ้าขอถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์. เมื่อใช้คำว่า บริวาร กับคน มักหมายถึง กลุ่มบุคคลผู้แวดล้อมผู้ใดผู้หนึ่ง บุคคลที่แวดล้อมนั้นอาจเป็นบุคคลที่มีสถานภาพเสมอหรือใกล้เคียงกัน อย่างเป็นเพื่อน เป็นญาติ เป็นศิษย์ก็ได้ เช่น ยามเมื่อมฆมาณพไปที่แห่งใด ก็มีเพื่อนพ้องรวม ๓๒ คนเป็นบริวาร. พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่นครกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวน ๕๐๐ องค์เป็นบริวาร เพื่อโปรดพระพุทธบิดา. คำว่า บริวาร ใช้กับผู้มีสถานภาพต่ำกว่าก็ได้ เช่น ผู้มีอิทธิพลมักมีนักเลงเป็นบริวาร. ปัจจุบัน คนไทยนิยมใช้คำว่า บริวาร ตามความหมายประการหลัง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.