บล๊อกโหวต

          คำว่า บล๊อกโหวต มาจากภาษาอังกฤษว่า block vote สะกด b-l-o-c-k  v-o-t-e ความหมายเดิม คือการลงคะแนนโดยผู้แทนของกลุ่ม คะแนนเสียงนั้นถือว่าเป็นเสียงของสมาชิกทั้งกลุ่ม เช่น การที่สหภาพ แรงงานแต่ละสหภาพส่งผู้แทนมาลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินปัญหา ถือเป็นการลงคะแนนแบบ บล๊อกโหวต เมื่อนำมาใช้ในภาษาไทย หมายถึงการที่สมาชิกแต่ละคนลงคะแนนเหมือนกันตามที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น การลงคะแนนเสียงรับรองกฎหมายฉบับนี้ไม่มีบล็อกโหวต.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.