บัตร (๑)

          บัตร เขียน  มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า  ปตฺตฺร (อ่านว่า ปัด-ตฺระ) ในภาษาไทยคำว่า บัตร มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่ง หมายถึง แผ่นเอกสาร มักทำด้วยกระดาษค่อนข้างแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดต่าง ๆ ตามลักษณะของงาน อาจกว้างประมาณ ๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ถือบัตรได้รับการรับรองตามสถานะที่แสดงไว้ในบัตรนั้น ๆ. บัตรที่แสดงการรับรองดังกล่าว ปัจจุบันใช้วัสดุที่สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยคอมพิ้วเต้อร์ได้ จึงใช้ในกิจการหลายอย่าง เช่น บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคาร สถาบันการเงินหรือสถาบันธุรกิจออกให้แก่สมาชิกหรือบุคคลที่สถาบันนั้น ๆ รับรองให้ใช้บัตรชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนการชำระด้วยเงินสด โดยสถาบันผู้ออกบัตรนั้นจะดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้เรียบร้อยในภายหลัง. บัตรสำหรับเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติหรือบัตรเอทีเอ็มเป็นบัตรที่ธนาคารออกให้แก่ผู้มีบัญชีเงินอยู่กับธนาคารเพื่อให้สามารถถอนเงินออกใช้ได้โดยไม่ต้องติดต่อกับธนาคารนั้น เป็นต้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.