บัว

          บัว แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ บัวหลวง บัวสาย และบัวกระด้ง. บัวหลวง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า lotus. บัวสาย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า water lilly. บัวหลวงเป็นบัวในสกุลปทุมชาติ ส่วนบัวสายเป็นบัวในสกุลอุบลชาติ. บัวหลวง เป็นบัวที่ก้านใบและก้านดอกแข็ง มีดอกสีขาวและสีชมพูแดง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ใช้บูชาพระ. บัวหลวงประเภทที่ทรงดอกป้อมกลีบซ้อนมาก ถ้าดอกมีสีขาว เรียกว่า สัตตบุษย์ (อ่านว่า สัด-ตะ -บุด) ถ้าดอกมีสีชมพูหรือชมพูแดง เรียกว่า สัตตบงกช (อ่านว่า สัด-ตะ -บง-กด). บัวสายที่มีกลีบซ้อนมาก เรียกว่า จงกลนี (อ่านว่า จง-กน-นี) ส่วนบัวสายที่กลีบไม่ซ้อน มีสีแดง เรียกว่า สัตตบรรณ (อ่านว่า สัด-ตะ -บัน). สีขาวเรียกว่า กุมุท สีชมพูเรียกว่า ลินจง.

          บัวอีกชนิดหนึ่ง คือ บัวกระด้ง เป็นบัวที่มีใบขนาดใหญ่มาก และมีขอบสูงขึ้นมาคล้ายกระด้ง. บัวกระด้ง นำมาปลูกในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คนทั่วไปมักเรียกว่า บัววิกตอเรีย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.