ประกันคุณภาพ

          คำว่า ประกันคุณภาพ หรือที่ใช้กันอย่างเป็นทางการว่า การประกันคุณภาพ.  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า quality assurance  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้.  หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประเมิน จะเป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นในด้านการดำเนินงาน  เช่นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินของไอเอสโอ  ถือว่ามีระบบบริหารงานตรงตามมาตรฐานสากล  ในประเทศไทยการประกันคุณภาพส่วนใหญ่นำมาใช้ในวงการศึกษา  ซึ่งหมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประกันว่า สถาบันการศึกษามีการรักษาและส่งเสริมเพิ่มพูนคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลผลิตของการศึกษาจะมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.