ประกัน

          คำว่า ประกัน หมายถึง รับรองว่าจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น รัฐบาลบางประเทศประกันการว่างงานของประชาชน  หมายความว่าให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการว่างงาน แต่ถ้ามีรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ว่างงาน.  เราเสียเงินประกันอุบัติเหตุเพื่อที่จะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น.  ประกัน ปรากฏกับ รับ เป็น รับประกัน หมายถึงรับรองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง เช่น รัฐบาลสหรัฐอเมริการับประกันสิทธิเสมอภาคของชาวอเมริกันทุกคน.  ไม่มีใครรับประกันได้ว่าปีหน้าจะไม่มีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีนี้.  คำว่า ประกัน ใช้เป็นคำนามก็ได้ เช่น รถของฉันไม่มีประกัน  เวลาเกิดอุบัติเหตุต้องออกค่าซ่อมเองทั้งหมด.  งานขายประกันเป็นอาชีพที่สบายแต่ต้องใช้ความอดทน.  คำว่าประกันมักปรากฏกับคำอื่นได้หลายคำ เช่น ประกันชีวิต  ประกันภัย  ประกันสุขภาพ  ประกันคุณภาพ  ประกันราคาข้าว  ประกันน้ำท่วม.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.