ประชากร (๒)

          คำว่า ประชากร ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า population นอกจากจะใช้ในกรณีทั่วไปหมายถึงสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว  ยังใช้ในวิชาสถิติและการวิจัย หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยสนใจและมุ่งศึกษา  กลุ่มของสิ่งที่ศึกษาวิจัยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ เช่น คน  สัตว์  พืช  อาคารบ้านเรือน  เหตุการณ์  อาหาร  คำพูด เหล่านี้เป็นประชากรในการวิจัยได้หมด คำว่า ประชากร มักใช้คู่กับคำว่า กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า sample หมายถึง  ส่วนหนึ่งที่เลือกมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร คือกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญครบถ้วนเหมือนกับประชากร และคัดเลือกโดยไม่มีอคติ เช่น ผู้วิจัยคัดเลือกเด็ก ๕๐ คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างให้เป็นกลุ่มตัวอย่างของประชากรเด็กทั้งโรงเรียน ๕๐๐ คน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.