ประชาคม

          คำว่า ประชาคม มี ๒ ความหมาย  ความหมายแรกหมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยรวมกันอยู่ในพื้นที่หนึ่ง มีการติดต่อสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เช่นในด้านวิถีดำเนินชีวิตและประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีการจัดสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานหลายอย่างให้แก่ผู้อยู่อาศัยในลักษณะเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ คำว่า ประชาคม ไม่ใช้กับหน่วยหรือองค์กรทางการเมือง การปกครอง เช่น ประชาคมชาวนครศรีธรรมราชร่วมมือกันรักษาประเพณีท้องถิ่น. ความหมายที่ ๒ คำว่า ประชาคม หมายถึงผู้คนจำนวนหนึ่งซึ่งมีขนบประเพณีหรือผลประโยชน์ร่วมกัน บุคคลผู้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมไม่จำเป็นต้องอยู่รวมในพื้นที่เดียวกันก็ได้ เช่น ข้อตกลงของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือผู้ที่มีแนวคิดเหมือนกันเรียกว่า  สัญญาประชาคม. ประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.