ประชุม

          ประชุม เป็นคำกริยา แปลว่า มารวมกัน หรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผู้แทนราษฎรประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารประเทศ. ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน. ลูก ๆ ประชุมกันเพื่อจัดงานฉลองอายุ ๘๐ ปีให้พ่อ. เมื่อเป็นนาม ใช้ว่า การประชุม. การประชุมจัดได้หลายระดับ หลายประเภท ไม่จำกัดว่ากิจกรรมที่ทำจะเป็นเรื่องใด มีรูปแบบอย่างไร. เพื่อให้ทราบลักษณะการประชุม จึงใช้คำขยายความ อย่าง การประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ. การประชุมรัฐสภา. การประชุมนานาชาติ. การประชุมสัมมนา. การประชุมปฏิบัติการ. การประชุมกรรมการสมาคม. เป็นต้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.