ประดิษฐ์-ประดิดประดอย

          คำว่า ประดิษฐ์ คำว่า ดิษฐ์ เขียน ด เด็ก  สระอิ  ษ ฤษี  ฐ ฐาน การันต์  มาจากคำสันสกฤต ปฺรติษฺ (อ่านว่า ปฺระ-ติส-ถะ) หมายถึง ทำขึ้นใหม่ สร้างขึ้นใหม่ เช่น พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นพระองค์แรก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา   นอกจากนี้ ประดิษฐ์ ยังหมายถึง การทำขึ้นมาใหม่ให้ต่างออกไปจากเดิม เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ อักษรประดิษฐ์ ลายประดิษฐ์

          ส่วนคำว่า ประดิดประดอย คำว่า ดิด เขียน ด เด็ก  สระอิ  ด เด็ก สะกด หมายถึง บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น เช่น คุณป้าประดิดประดอยแต่งหน้าขนมให้ดูงาม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.