ประธาน

          ประธาน เป็นคำที่มีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่งคือผู้เป็นหลักสำคัญ เช่นในอุโบสถ และวิหาร  มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปแทนองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สำคัญและเป็นหลักในอุโบสถหรือวิหารนั้น พระพุทธรูปนั้นเรียกว่า  พระประธาน. ประธานเป็นคำเรียกผู้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า หรือผู้เป็นใหญ่ในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการต่าง ๆ  เช่น  ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรม. ผู้เป็นประธานจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.