ประธาน

          คำว่า ประธาน มาจากคำสันสกฤต ปฺรธาน (อ่านว่า ปฺระ -ทา-นะ) แปลว่า การวางไว้ข้างหน้า หมายถึง ผู้เป็นหลัก ผู้เป็นใหญ่. ในภาษาไทยใช้หมายถึง ผู้เป็นหลักสำคัญ เป็นหัวหน้า หรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม เช่น พระอินทร์เป็นประธานในหมู่เทวดา. นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นประธานในที่ประชุมสภาราชบัณฑิต

          คำว่า ประธาน มักมีคำอื่นมาประกอบ ช่วยให้ทราบว่าเป็นประธานในที่ประชุมใด เช่น ประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานบริหาร ประธานกรรมการ ประธานจัดงาน ประธานในพิธี

          คำว่า ประธาน ใช้หมายถึงสิ่งที่เป็นหลักสำคัญในที่นั้น ๆ ก็ได้ เช่น สิ่งก่อสร้างในวัดนี้มีพระเจดีย์เป็นประธาน. พระประธาน คือพระพุทธรูปที่เป็นหลักสำคัญในโบสถ์.  คำว่า พระประธาน มักนำมาใช้เปรียบกับผู้เป็นหลักสำคัญแต่นิ่งเฉย เช่น ทำไมนั่งเฉยเป็นพระประธานอยู่ได้ ไม่ยอมตัดสินอะไรเลย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.