ประพรม

          คำว่า ประพรม ประกอบด้วยคำว่า ประ กับ พรม

          คำว่า ประ แปลว่า ทำให้เป็นจุด ๆ เช่น ตีเส้นประ. เขาอาบน้ำแล้วประแป้งเป็นลายไปทั้งตัว.  คำว่า พรม หมายถึง เอาสิ่งที่เป็นน้ำประโปรยให้น้ำนั้นกระจายออกเป็นเม็ดเล็ก ๆ เช่น พระภิกษุพรมน้ำมนต์ให้เป็นมงคล. เอาน้ำพรมผ้าก่อนรีด.

          ประพรม เป็นคำซ้อน และเป็นคำที่ต้องออกเสียงหนักทั้ง ๒ พยางค์ หมายความว่า ประและพรม. ใช้แก่การประโปรยน้ำมนต์หรือน้ำอบเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเพื่อเป็นการพิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำมนต์ให้ทหารที่จะเดินทางไปช่วยรบในต่างประเทศ. เขาเอาน้ำอบประพรมอัฐิของบิดาแล้วโปรยดอกไม้และเงินก่อนนำไปลอยทะเล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.