ประสบการณ์

          ประสบการณ์ (ปฺระ-สบ-กาน) เดิมเขียนคำว่า ประสพ โดยใช้ พ พาน สะกด   ต่อมาคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาศัพท์บัญญัติสำหรับคำว่า experience (อ่านว่า เอ็กซ์-พี-เหฺรียนซ์) อีกครั้งหนึ่ง และบัญญัติคำเป็นคำภาษาไทย ๓ คำ คือ “การประสบ”  “ความจัดเจน”  และ “ประสบการณ์” ซึ่งคำว่า สบ เขียน บ ใบไม้ สะกด    สาเหตุที่ต้องแก้ไขเพราะคำว่า ประสพ ที่เขียน พ พาน สะกด แปลว่า การเกิดผล  ไม่ตรงกับความหมายของคำว่า experience    คำว่า ประสบ ที่เขียน บ ใบไม้  สะกด แปลว่า พบ คำว่า “ประสบการณ์” ที่ใช้ บ ใบไม้ สะกด จึงหมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา   ตรงกับความหมายของคำว่า experience

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.