ประหยัด

          คำว่า ประหยัด หมายถึง ระวังการใช้จ่ายหรือระวังการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ไม่ให้หมดเปลืองไปโดยไม่สมควร เช่น ประหยัดเงิน. ประหยัดน้ำ. ประหยัดน้ำมัน. ประหยัดพลังงาน. ประหยัดเวลา. ประหยัดแรง.   การระวังการใช้จ่ายไม่ให้เกินฐานะ เกินรายได้ของตน อาจใช้ว่า ประหยัด เท่านั้นก็ได้ เช่น ถ้าเราอยู่อย่างประหยัด เงินเดือนน้อยก็พออยู่กันได้ไม่ขัดสน.  การประหยัดทำให้ชีวิตเป็นสุขเพราะไม่ต้องพะวงกับการเป็นหนี้.  คำว่า ประหยัด ถ้าไม่ระบุว่าประหยัดอะไร ก็จะมีความหมายว่า ประหยัดเงิน ประหยัดค่าใช้จ่าย

          ประหยัด เป็นคำที่รับมาจากภาษาเขมรว่า บฺรยัตฺน (อ่านว่า ปฺร็อ-ยัด) แปลว่า ระวัง.   ในความหมายนี้ ภาษาไทยใช้เฉพาะบางเรื่อง เช่น ประหยัดคำ ประหยัดปาก แปลว่า ระวังการพูดจาไม่ให้กล่าวคำก้าวร้าวล่วงเกินผู้อื่น ระวังปากคอไม่ให้กล่าวคำร้ายคำเลว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.