ปลอม

          คำว่า  ปลอม  แปลว่า   ทำเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายของจริงของแท้โดยมีเจตนาเพื่อลวงให้หลงผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็นของแท้  เช่น  เขาปลอมธนบัตรจึงถูกจับติดคุก  ผู้ร้ายปลอมตัวเข้ามาหลอกเอาทรัพย์สินไป  เขาปลอมตัวเข้าไปสืบราชการลับในฝ่ายข้าศึก.  คำว่า  ปลอม ใช้เป็นคำขยายสิ่งที่ทำปลอมขึ้นด้วย  เช่น  ธนบัตรปลอม  หนังสือเดินทางปลอม  เอกสารปลอมหรือหมายถึงของที่ทำลวงให้มองเหมือนของจริง เช่น ผมปลอม  ขนตาปลอมคำว่า ปลอม บางทีใช้ว่า ปลอมแปลง  หมายความว่า  ปลอมด้วยการดัดแปลงมักเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่สุจริต เช่น  เขาปลอมแปลงหนังสือเดินทางให้ผู้ร้ายหลบหนีออกนอกประเทศ.  คนที่ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการถูกจับติดคุกมามากแล้ว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.