ปาฐกถา

          ปาฐกถา (อ่านว่า ปา-ถะ-กะ-ถา) เขียน ป ปลา  สระอา  ฐ ฐาน  ก ไก่  ถ ถุง  สระอา   มาจากคำว่า ปาฐ (อ่านว่า ปา-ถะ) กับ กถา (อ่านว่า กะ-ถา).    ในภาษาบาลีและสันสกฤต ปาฐ (อ่านว่า ปา-ถะ) แปลว่า เนื้อความที่กล่าว บทความ.     ส่วน กถา (อ่านว่า กะ-ถา) แปลว่า ถ้อยคำ เรื่องราว คำพูด

          ปาฐกถา ในภาษาไทยใช้หมายถึง เรื่องราวหรือการบรรยายทางวิชาการที่มีผู้บรรยายในที่ชุมนุมชนหรือในห้องเรียนชั้นอุดมศึกษา ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า lecture (อ่านว่า เล็ก-เช่อร์) เช่น เมื่อวานมีคนไปฟังปาฐกถากันเต็มหอประชุมทีเดียว.

          คำว่า ปาฐกถา ใช้เป็นคำกริยาก็มี เช่น รู้ไหมวันนี้ใครจะมาปาฐกถา.

          ผู้ที่แสดงปาฐกถาใช้ว่า ผู้ปาฐกถา หรือ ผู้แสดงปาฐกถา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.