ปีใหม่

          ปี คือ ระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่ง มีระยะเวลาประมาณ ๓๖๕ วัน สันนิษฐานว่าแต่เดิมคนไทยถือเอาวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้ายเป็นวันเริ่มต้นของปี และไปสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒. ต่อมาคนไทยได้เปลี่ยนมาถือเอาวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เป็นวันเริ่มปีใหม่ตามคติของมอญ ซึ่งรับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ นั้นตกประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน” เนื่องจากวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายนตามปฏิทินสากลเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย.  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๓ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้ถือเอาวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีนิยมของประเทศตะวันตก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.