ปุ๋ย

          ปุ๋ย คือสิ่งที่มีสารอาหารของพืช เมื่อใส่ลงไปในบริเวณที่ปลูกพืช ทำให้พืชเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล. ตามความเข้าใจของคนทั่วไป ปุ๋ยมี ๒ ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี

          ปุ๋ยอินทรีย์ ได้จากพืช สัตว์ และผลิตผลจากพืชและสัตว์ เช่น ใบไม้ ผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ เป็นต้น ที่ผ่านการย่อยสลายโดยการทับถมหรือหมัก จนมีลักษณะยุ่ยเปื่อยเป็นของเหลวหรือเป็นผง

          ปุ๋ยเคมี ได้จากกระบวนการนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาผลิตเป็นปุ๋ย โดยมีส่วนประกอบของสารอาหารตามชนิดและปริมาณที่ต้องการ แร่ธาตุที่เป็นสารอาหารสำคัญของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่เรียกย่อว่า N P K เช่น ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖  ๑๖  ๑๖  หมายถึงปุ๋ยที่มี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ชนิดละ ๑๖ % ปุ๋ยเคมีอาจมีแร่ธาตุหรือสารอาหารอื่นผสมอยู่ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.