ผู้แทน

          คำว่า ผู้แทน เป็นคำประสม  ประกอบด้วยคำว่า ผู้ หมายถึง คน กับ แทน หมายถึง ทำหน้าที่ในฐานะบุคคลอื่น  ผู้แทน หมายถึง คนที่ทำหน้าที่ให้บุคคลอื่น เช่น  องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล คณะกรรมการสวัสดิการนักเรียนประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน  ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย  องค์การการค้าโลกเป็นสถานที่ที่ผู้แทนประเทศสมาชิก ๑๕๓ ประเทศมาประชุมกันเพื่อเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า.  นอกจากนั้นคำว่า ผู้แทน ยังเป็นคำที่เรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ หมายถึงคนที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ทำหน้าที่แทนตนในรัฐสภา  เช่น  ผู้แทนมีหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้อักษรย่อว่า สส.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.