ฝึก

          คำว่า ฝึก มีความหมายว่า เรียนรู้เพื่อให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยการทำหรือปฏิบัติจนทำเป็นหรือจนเกิดความชำนาญ เช่น เขาฝึกวาดภาพแต่ภรรยาเขาฝึกทำขนม. คำว่า ฝึก หมายความว่า สอนผู้อื่นให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็น เช่น ครูฝึกนักเรียนให้ว่ายน้ำได้. จ่าฝึกทหารเกณฑ์ให้ใช้อาวุธต่าง ๆ ได้ตามที่ทางการต้องการ. ตำรวจฝึกสุนัขให้ค้นหายาเสพติด. คำว่า ฝึก ใช้ประกอบกับคำอื่นได้หลายคำ เป็น ฝึกหัด ฝึกฝน ฝึกปรือ ซึ่งมีความหมายถึงการฝึกแบบต่าง ๆ. ฝึกหัด หมายถึง หัดทำจนชำนาญ เช่น เขาฝึกหัดคัดลายมือทุกวัน. แบบฝึกหัด หมายถึง แบบเรียนที่ให้ผู้เรียนฝึกทำจนชำนาญ. ฝึกฝน หมายถึง เพียรพยายามทำจนชำนาญ เช่น ถึงแม้เธอจะขับรถได้แล้วก็ต้องฝึกฝนให้คล่องก่อน พ่อจึงจะยอมให้ขับไปคนเดียว. ฝึกปรือ มีความหมายคล้ายคำว่า ฝึก เช่น ทหารไทยฝึกปรือการใช้อาวุธให้พร้อมสำหรับการป้องกันประเทศ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.