ฝุ่นกัมมันตรังสี

          ฝุ่นกัมมันตรังสี เกิดจากการระเบิดหรืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของธาตุกัมมันตรังสี โดยทั่วไปฝุ่นกัมมันตรังสีประกอบด้วยธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียร์ หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชั่น รวมทั้งเศษชิ้นส่วนจากการระเบิดที่อยู่ในรูปอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งแขวนลอยในบรรยากาศ ฝุ่นกัมมันตรังสีนี้อาจถูกพัดพาไปได้ไกล และตกลงสู่พื้นโลกในเวลาต่อมา

          การตกลงสู่พื้นโลกของฝุ่นกัมมันตรังสีอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือนานเป็นปีก็ได้ เมื่อตกสู่พื้นโลกสารกัมมันตรังสีจะปนเปื้อนสิ่งต่าง ๆ บนพื้นดินและน้ำ เมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับสิ่งปนเปื้อนนั้นด้วยการอยู่ใกล้ การสัมผัส หรือการบริโภค จะเกิดอันตรายต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบหายใจ ระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบการขับถ่าย และอื่น ๆ  เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยหรือพิการ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.