พระคเณศ

          คำว่า คเณศ (อ่านว่า คะ -เนด) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนือคณะ คำว่า คณะ ที่กล่าวถึงนี้ ไม่ได้มีความหมายว่า กลุ่ม อย่างในคำว่า คณะครู คณะนักเรียน แต่เป็นชื่อรวม ๆ ใช้เรียกเทพบริวารทั้งหลายของพระศิวะ เนื่องจากเทพบริวารเหล่านี้มีพระพิฆเนศเป็นผู้ดูแลและบังคับบัญชา พระพิฆเนศจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระคเณศ

          พระพิฆเนศ กับ พระคเณศ เป็นเทพองค์เดียวกัน และชื่อทั้ง ๒ นี้มีเสียงคล้ายกัน แต่เขียนต่างกันและมีคำแปลตามรูปศัพท์ต่างกัน พระพิฆเนศ คำว่า พิฆเนศ (อ่านว่า พิ-คะ -เนด) เขียน พิฆเนศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค ส่วน พระคเณศ คำว่า คเณศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนือเทพบริวารของพระศิวะซึ่งมีชื่อเรียกรวมว่าคณะ

          พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ เป็นชื่อเทพของศาสนาฮินดู คัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีมิได้กล่าวถึงเทพองค์นี้ไว้เลย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.