พระชินสีห์

          ชินสีห์ มาจากคำภาษาบาลีว่า ชิน (อ่านว่า ชิ -นะ) แปลว่า ผู้ชนะ กับคำว่า สีห (อ่านว่า สี-หะ) แปลว่า ราชสีห์ หรือ สิงโต. ชินสีห์ จึงแปลว่า ราชสีห์ผู้ชนะ. ราชสีห์เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ มีพละกำลังมาก มีท่วงท่าสง่างาม เป็นที่เกรงขามของสัตว์ทั่วไป จึงได้รับการยอมรับให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์บกทั้งหลาย. การที่พุทธศาสนิกชนใช้คำว่า สีห์ หรือ สีหะ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าในคำว่า พระชินสีห์  ก็เพราะเปรียบกำลังแห่งพระปัญญา อำนาจแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ลึกซึ้ง และความเป็นใหญ่กว่าบุคคลอื่นของพระพุทธเจ้า กับกำลังอำนาจและความเป็นใหญ่ของราชสีห์เหนือสัตว์อื่น. พระพุทธเจ้าเหนือกว่าบุคคลอื่นเพราะทรงใช้อำนาจแห่งธรรมะเอาชนะกิเลสทั้งหมดได้

          พระชินสีห์ หรือ พระพุทธชินสีห์ เป็นชื่อพระพุทธรูปองค์สำคัญ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างพร้อมกับพระพุทธชินราชและพระศรีศาสดา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.