พระภูษา

          พระภูษา  หมายถึง   ผ้าที่เป็นเครื่องแต่งกายของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง.  คำว่า  ภูษา  แปลว่า  ผ้า.  เมื่อใช้เป็นราชาศัพท์  คำว่า ภูษามีหลายความหมาย   เช่น  หมายถึง  ผ้าโดยทั่วไปที่เป็นฉลองพระองค์   เช่น  พระภูษาไหม  พระภูษาลูกไม้ฝรั่งเศส  พระภูษาฝ้าย  พระภูษายก.  ใช้หมายถึง ผ้านุ่ง ซึ่งเป็นผ้านุ่งโจงกระเบน เช่น ทรงพระภูษาลายเขียนทองจีบโจงหางหงส์   ทรงพระภูษายกทองลายดอกพิกุล   หรือเป็นผ้านุ่งธรรมดา เช่น  ทรงพระภูษาไหมยาวกรอมพระบาทนอกจากนี้  คำว่า ภูษา ยังปรากฏในคำว่า ภูษาโยง  หมายถึง ผ้าที่โยงจากพระบรมศพหรือพระศพ คลี่ทอดไปเพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธี เช่น  สดัปกรณ์  คือ บังสุกุล.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.