พระราชวังสนามจันทร์ (๑)

          พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งอยู่บริเวณสระน้ำจันทร์ ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์หลังองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  สร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๔ แล้วพระราชทานนามว่า พระราชวังสนามจันทร์ ตามชื่อสระน้ำจันทร์ และทรงมีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยทหารบก โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “เมื่อสิ้นตัวข้าพเจ้าไปแล้ว ข้าพเจ้าขอยกที่นี้ให้แก่รัฐบาลสยามเป็นสิทธิ์ขาด เพื่อทำเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก” แต่ในปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ส่วนที่เป็นพระที่นั่งต่าง ๆ เปิดให้ประชาชนเข้าชม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.