พระราชวังสนามจันทร์ (๒)

          พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับตั้งรับข้าศึกเมื่อถูกรุกราน พระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่พระราชวังนี้ฝึกกองเสือป่า  พระราชวังสนามจันทร์มีพระที่นั่ง  พระตำหนัก และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่  พระที่นั่งพิมานปฐม  พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี  พระที่นั่งวัชรีรมยา  พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ (อ่านว่า สา-มัก-คี-มุก-ขะ -หฺมาด) พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์  พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ (อ่านว่า มา-รี-ราด-รัด-ตะ -บัน-ลัง)  พระตำหนักทับแก้ว  พระตำหนักทับขวัญ  เทวาลัยคเณศร์  เรือนพระยานนทิการ  เรือนพระธเนศวร (อ่านว่า พฺระ-ทะ -เน-สวน)  เรือนทับเจริญ  และอนุสาวรีย์ย่าเหล  ส่วนพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย (อ่านว่า ปา-ติ-หาน-ทัด-สะ -ไน) กับ ศาลาลงสรง ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  นอกจากนี้ยังมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เสือป่าประดิษฐานอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.