พระสัปตปฎลเศวตฉัตร

          พระสัปตปฏลเศวตฉัตร (อ่านว่า พฺระ -สับ-ตะ-ปะ -ดน-สะ -เหฺวด-ตะ -ฉัด)  ประกอบด้วยคำว่า  สัปต (อ่านว่า สับ-ตะ)  ปฎล (อ่านว่า ปะ -ดน)  และ  เศวตฉัตร (อ่านว่า สะ -เหฺวด-ตะ -ฉัด).  คำว่า  สัปต แปลว่า เจ็ด.  คำว่า  ปฎล  แปลว่า ชั้น ชั้นที่ซ้อนกัน.  สัปตปฎล  แปลว่า มี ๗ ชั้น.  ส่วนคำว่า  เศวตฉัตร  เศวต  แปลว่า   สีขาว   เศวตฉัตร แปลว่า ฉัตรสีขาว.  พระสัปตปฎลเศวตฉัตร   จึงแปลว่า ฉัตรสีขาว ๗ ชั้น  เป็นเครื่องสูงแสดงพระอิสริยยศรองลงมาจาก พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (อ่านว่า พฺระ -นบ-พะ-ปะ -ดน-มะ -หา-สะ -เหฺวด-ตะ -ฉัด).

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.