พระอานนท์

          พระอานนท์ เป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นเจ้าชายในศากยวงศ์ โอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ (อ่านว่า สุก-โก-ทะ-นะ) พระเจ้าอาของเจ้าชายสิทธัตถะ. พระอานนท์เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้า เพราะเกิดวันเดือนปีเดียวกัน ท่านออกบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระอุบาลีและเจ้าชายอีก ๕ พระองค์ มีพระอนุรุทธะ (อ่านว่า อะ-นุ-รุด-ทะ)  พระภัททิยะ (อ่านว่า พัด-ทิ-ยะ)  พระภัคคุ (อ่านว่า พัก-คุ)  พระกิมพิละ (อ่านว่า กิม-พิ-ละ) และพระเทวทัต (อ่านว่า เท-วะ-ทัด)  พระอานนท์ได้รับเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า  ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้ยอดเยี่ยม ๕ ประการ คือ  เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก  เป็นผู้มีความจำแม่นยำ  เป็นผู้รอบคอบ  เป็นผู้มีความเพียร  และเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่พระพุทธเจ้า. พระอานนท์บรรลุพระอรหัตผลหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน  ท่านเป็นกำลังสำคัญในคราวทำปฐมสังคายนา คือเป็นผู้วิสัชนาพระธรรม  พระอานนท์ปรินิพพานเมื่ออายุ ๑๒๐ ปี.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.