พระเจ้า

          คำว่า พระเจ้า ความหมายดั้งเดิมหมายถึง พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป เช่นในไตรภูมิพระร่วงมีข้อความว่า พระเจ้า…เสด็จเข้านิพพาน…ในปีชวดเดือน ๖ เพ็งบูรณ์ได้ฤกษ์ไพศาขะ” ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริติชมิวเซียม กล่าวถึงประวัติพระพุทธชินราชไว้ว่า พระอินทร์ลงมาช่วยหล่อแล้ว “จึ่งสั่งฝากนามไว้ว่า…พระเจ้าชื่อพระชินราช”

          ต่อมาคำว่า พระเจ้า หมายถึง พระผู้เป็นใหญ่สูงสุดตามความเชื่อของบางศาสนา เป็นผู้ทรงสร้างจักรวาล สร้างโลก สร้างมนุษย์ ตลอดจนสรรพสิ่ง เป็นผู้ทรงพลานุภาพและควรแก่ความเคารพศรัทธาอย่างที่สุด เช่น พระศิวะเป็นพระเจ้าแห่งการทำลายล้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู. คำว่า พระเจ้า ตามความหมายที่อธิบายมานี้เป็นความหมายที่คนไทยปัจจุบันคุ้นเคย

          นอกจากนี้ คำว่า พระเจ้า ยังหมายถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชาอีกด้วย เช่น พระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าตากสิน พระเจ้าหงสาวดี พระเจ้ากรุงจีน พระเจ้าเชียงใหม่ พระเจ้ากรุงอังวะ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.