พฤติกรรม กับ พฤติการณ์

          พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำ พฤติกรรม (อ่านว่า พฺรึด-ติ-กัม) เขียน พ พาน  ฤ รึ  ต เต่า  สระอิ  ก ไก่  ร หัน  ม ม้า  ไว้ว่า การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์.  การศึกษาควรมุ่งสร้าง จิตสำนึกให้เยาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้สังคม.

           ส่วนคำว่า พฤติการณ์ (อ่านว่า พฺรึด-ติ-กาน) เขียน พ พาน  ฤ รึ  ต เต่า  สระอิ  ก ไก่  สระอา  ร เรือ  ณ เณร  การันต์   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ระบุไว้ว่าหมายถึง สิ่งที่กระทำ เหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่จะเป็นไป  ความเป็นไปในเวลากระทำการ เช่นพูดว่า นักการเมืองบางคนมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปรกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่. พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงพฤติการณ์ของคนร้ายว่า ก่อนหน้านี้ได้ต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านหลายรายแล้ว.

           พฤติกรรม เน้นที่การกระทำของมนุษย์หรือสัตว์ ส่วน พฤติการณ์ เน้นสิ่งที่กระทำ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.