พลวัต

          พลวัต (อ่านว่า พน-ละ -วัด) มีความหมายว่า มีกำลัง ใช้หมายถึง เกี่ยวข้องกับแรง เกี่ยวข้องกับผลของแรง

          คำนี้เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า dynamic ซึ่งหมายถึง มีพลังเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงข้ามกับ static ซึ่งหมายความว่า หยุดนิ่งกับที่

          พลวัต ประกอบด้วยคำว่า พล (อ่านว่า พะ -ละ) ในภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า กำลัง แรง กับคำ วัต ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า วตฺ (อ่านว่า วัด) แปลว่า มี.

          พลวัต ในภาษาไทยมักใช้ขยายคำที่หมายถึงสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีความสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังในตัวเอง เช่น  ภาษามีความเป็นพลวัต คือมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา. สังคมพลวัต หมายถึง สังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและระบบต่าง ๆ อยู่เสมอ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.