พันธบัตร

          คำว่า พันธบัตร ประกอบด้วยคำว่า พันธ (อ่านว่า พัน-ทะ) หมายถึง ผูก  มัด  ผูกพัน  และ บัตร หมายถึง แผ่น ใบ. พันธบัตร ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า bond หมายถึง เอกสารหลักทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ และ สถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   จุดประสงค์ในการออกพันธบัตรก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยถือว่าผู้ออกพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้ มีภาระผูกพันในการจ่ายคืนหนี้ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยที่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืน ระยะเวลา และ อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสัญญาที่กำหนดไว้   เช่น  รัฐบาลออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้ในโครงการต่าง ๆ.  ในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราต่ำ ประชาชนมักหันไปซื้อพันธบัตรเพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า.  มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเสนอขายพันธบัตรให้ประชาชนทั่วไป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.