พาน

          พาน เป็นภาชนะสำหรับใส่ของ. มีลักษณะเหมือนถ้วยซึ่งมีเชิงเป็นขาสูง. ทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ทองคำ เงิน กะไหล่ แก้ว. ปัจจุบันอาจทำด้วยวัสดุอย่างอื่น เช่น อลูมิเนียมหรือพล้าสติก.

          พาน นอกจากจะใช้ใส่สิ่งของต่าง ๆ แล้ว ยังมีข้อกำหนดการใช้ที่ควรคำนึงถึงด้วย เช่น พานปากกระจับ ใช้สำหรับวางสังข์ที่ใช้รดน้ำบ่าวสาวในพิธีสมรส. พานแว่นฟ้า เป็นพานขนาดใหญ่ ซ้อนกัน ๒ ชั้น ใช้สำหรับวางผ้าไตร หรือสิ่งสำคัญของประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ. พานทอง ใช้วางสิ่งของที่จะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ หรือใส่ดอกไม้บูชาพระ. ถ้าจัดดอกไม้หน้าศพ โบราณจะไม่ใช้พานทอง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.