พายเรือในอ่าง

          พายเรือในอ่าง เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้ เปรียบเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง ก็วนไปวนมาอยู่ในอ่างนั้นเอง หาทางออกไปไหนไม่ได้  เดิมใช้ว่า พายเรือในหนอง ดังโคลงภาษิตโบราณว่า  

                         “ลงเรือคัดวาดพุ้ย           พายปะเลง
                    วนอยู่ในหนองเอง                อับอั้น
                    ถึงใดบถึงเกรง                     จักค่ำ  เปล่านา
                    เฉกคิดวนเวียนสั้น                เปลี่ยนปล้ำใจเอง”

          ตัวอย่างสำนวนพายเรือในอ่าง เช่น คุณพูดวกมาประเด็นเดิมอีกแล้ว พายเรือในอ่างอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะเดินหน้าต่อไปได้สักที. 

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.