พิภพ

          พิภพ แปลว่า โลก. ในพิภพ แปลว่า ในโลก เช่น คำประพันธ์จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ตอนที่นางจินตะหราคร่ำครวญว่า “สตรีใดในพิภพจบแดน  ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า”. นอกพิภพ แปลว่า นอกโลก เช่น มนุษย์ต่างดาวมาจากนอกพิภพ. ใต้พิภพ แปลว่า ใต้โลก เช่น พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ. คำว่า พิภพ เมื่อใช้ประสมกับคำอื่นๆ เช่น ผ่านพิภพ หมายความว่า ครองสมบัติ ใช้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน. ปิ่นพิภพ หมายความว่า ยอดของแผ่นดิน ใช้หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน. นาคพิภพ แปลว่า โลกของนาค ใช้หมายถึง ที่อยู่ของนาคในชั้นบาดาล. บรรณพิภพ แปลว่า โลกแห่งหนังสือ ใช้หมายถึง วงการหนังสือ.

          ผ่านพิภพลีลา เป็นชื่อสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินในกับถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สะพานนี้สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า สะพานผ่านพิภพลีลา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.