ภาษาชาติ (National language)

 

ลูกศิษย์ :  อาจารย์คะ  ทุกประเทศมีภาษาของตนเองหรือเปล่าคะ

 

อาจารย์ :  ทุกประเทศที่มีเอกราช  เราเรียกว่า ชาติ  แต่ละชาติต้องมีภาษาของตนเอง  เรียกว่า ภาษาชาติ   ภาษาชาติ  หมายถึงภาษาที่ได้รับการยกย่องและประกาศให้เป็นตัวแทนของภาษาในแต่ละประเทศ  เป็นภาษาที่สำคัญที่สุด และถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ  คู่กับธงชาติ และเพลงชาติ  โดยส่วนใหญ่ ภาษาชาติมักเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ     เช่น ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาชาติของประเทศฝรั่งเศส     ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาชาติของประเทศญี่ปุ่น    ภาษาไทยเป็นภาษาชาติของประเทศไทย  


          ในประเทศที่เป็นสังคมหลายภาษา   ต้องมีการเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งให้เป็นภาษาชาติ  และเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน  เนื่องจากกลุ่มคนที่พูดภาษาทั้งหลายต่างก็ต้องการให้ภาษาของตนเป็นภาษาชาติ  ดังตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศอินโดนีเซีย

 

          ประเทศไทยโชคดีที่ไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษาชาติ  ภาษาไทยเป็นภาษาชาติของประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มมีชาติไทย   แสดงให้เห็นเอกภาพและความต่อเนื่องของชาติไทย

 

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.