ภาษาถิ่นไทย

          คนไทยที่อยู่ต่างถิ่นกัน ถึงแม้จะพูดภาษาเดียวกัน คือภาษาไทย แต่ก็อาจมีการออกเสียงและใช้คำศัพท์ต่างกันบ้าง ความแตกต่างเช่นนี้ทำให้เกิด ภาษาถิ่น ของภาษาไทยขึ้น ซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยถิ่น. ถ้าแบ่งตามภาค ก็จะมีภาษาไทยถิ่นใหญ่ ๆ ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้. ภาษาไทยถิ่นของแต่ละภาคเหล่านี้ ยังแบ่งย่อยไปได้อีกตามจังหวัด เช่น ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพ ภาษาไทยถิ่นสุพรรณบุรี ต่างก็เป็นภาษาไทยถิ่นกลางทั้งคู่   ภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ภาษาไทยถิ่นเชียงราย เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นขอนแก่น ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานี เป็นภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นสงขลา ภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราช เป็นภาษาไทยถิ่นใต้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.