ภาษามาตรฐาน (Standard language)  


ลูกศิษย์ :  หนูได้ยินคนใช้คำว่า “ภาษามาตรฐาน”  บ่อยมาก  อยากทราบว่าหมายถึงอะไรคะ

อาจารย์ :  ภาษามาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ได้รับการยกฐานะขึ้นให้เป็นภาษาที่ถูกต้องมากที่สุดในสังคมระดับชาติ   เป็นภาษาที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด    ใช้เป็นภาษาราชการ   ภาษาสื่อมวลชน   และสื่อการสอนในโรงเรียน  นอกจากนั้น ยังเป็นภาษาที่ใช้สอนให้ชาวต่างประเทศ.  ภาษาใดจะเป็นภาษามาตรฐานได้  ต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐาน  เช่น การสร้างระบบการเขียน   การจัดทำพจนานุกรม  ตำราไวยากรณ์  หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ของการใช้ภาษา.   

          ภาษามาตรฐานของประเทศไทย เรียกว่า ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งต่างจากภาษาอื่น ๆ ในสังคมไทย  เช่น ภาษาถิ่น  ภาษาย่อยของไทย  ภาษาชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ.

          หน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการทำภาษาไทยให้เป็นภาษามาตรฐาน ได้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน  ซึ่งทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของภาษาไทยในด้านต่าง ๆ  เช่น การสะกดคำ  การใช้คำ  การเขียน  การพูด  และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน.

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.