ภูมิภาค

         ภูมิภาค ประกอบด้วยคำว่า ภูมิ กับ ภาค เป็นคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต. ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน. ภาค แปลว่า ส่วน.  ภูมิภาค จึงหมายถึง ส่วนของแผ่นดิน

          ภูมิภาคในภาษาไทยมีหลายความหมาย ความหมายหนึ่ง ภูมิภาค หมายถึง หัวเมือง คือส่วนที่ไม่ใช่เมืองหลวง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค  อีกความหมายหนึ่งเป็นศัพท์บัญญัติให้ตรงกับคำ region ในภาษาอังกฤษ คืออาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม และทางการเมือง คล้ายคลึงกันและแตกต่างกับบริเวณอื่น เช่น  ภูมิภาคแถบนี้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี. เศรษฐกิจทั้งภูมิภาคเอเชียมีโอกาสฟื้นเกิน ๖ เปอร์เซ็นต์ ในปีถัดไป. วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียทั้งสิ้น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.