มติ

          คำว่า มติ แปลว่า ความรู้ ความคิดเห็น. ในภาษาไทยมักใช้ในความหมายว่า ข้อวินิจฉัยที่เห็นพ้องต้องกันแล้ว เช่น ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของประธาน. การที่สมาชิกแต่ละคนมีข้อสรุปอย่างไรในการประชุม เรียกว่า ลงมติ. สมาชิกหรือกรรมการที่ร่วมประชุมจะต้องพิจารณาและมีความคิดเห็นร่วมกันหรือมีความเห็นส่วนใหญ่แล้วว่าเรื่องที่พิจารณากันอยู่นั้นควรจะดำเนินการอย่างไร ควรจะเป็นอย่างไร สมาชิกหรือกรรมการทุกคนจะได้ลงความเห็น คือ ลงมติแล้วจึงแสดงต่อที่ประชุม ซึ่งทำให้เกิดเป็นมติของที่ประชุม เรียกว่า มีมติ.  ถ้าคำว่า มติ ใช้กับคำว่า มหาชน เป็น มติมหาชน จะหมายถึง ความคิดเห็นหรือมติของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผู้นำมาสอบถาม โดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง นโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.